ممنونتم  بیست تا

تو رو خدا

یه وقت نگی بیست تا کمه

بیست تا همه داراییمه

بیست از خدا تومن غرور

بیست تا ته زندگیمه