آمدم نبودی

چیزی نمی گم

فکری نمی کنم

خودت بگو چرا نیامدی ؟