دوباره صدای تو که صادق نیست

دوباره هوای تو موافق نیست

بگو چرا نمی فهمی منو

بله دلیل ، قلب توست که عاشق نیست