هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد

و

هیچ کس آن قدر ثروت مند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.