یه روز از همین روزا دلمو دار می زنم

تو می دونی که چرا مرگشو جار می زنم

تو می دونی که چیه علت مرگ دلم

علت تو ، علت ترک دلم

دل من خواستنیاش زیادیه

معنی دوستی واسش خیالیه

آخه این چه کاریه ....!!