بچه ی حسرت به دل

خونه ای از جنس گِل

حاصل هوی و هوس

شهوت بی فکر دل

حاصل خوشمزگهی جنس نرم

حاصل وابستگی جنس نر

منشعب از اشتیاق حفظ نسل

منقطع از انشقاق بین نسل

حاصلی مثل همه از عاشقی

بی خیالی.نوجوانی یا جوانی . عاشقی

حاصل سلطه ی چشم بر دل برفهم عقل

حاصل عاشقی و عاشقی و عاشقی