بی تو برای شاعری واژه خبر نمی شود

بی تو برای لحظه ای عشق ثمر نمی دهد

شوق تو دارد ذوق من

آه که این خیال من در تو اثر نمی کند