به نام خدا

 

من با تو خوشم رویای شبانگاهی

با تو که می آیی و خوابم را آشفته نمی سازی

می آیی و می باری برداغ دل مدهوشم

                          این خانه از آن توست این خانه خاموشم

شوری توبرای دل      نوری در این خانه

مبنای سرودن ها      من راتویی چاره

هر روز به هرترفند گویم که بیا اما

گویی که خدا من را شایسته نداند تا

ماه رخ تو بینم       داغ از دل خود گیرم

اما منم بنده آن را تو بنده

                        از چه نیکان همه در جمعت من راتو ترد کرده؟

                             

                                          من با تو خوشم رویای شبانگاهی..