به نام خدا 

مهر تو زدل بیرون نخواهد گردید

چشمان دلم با تو نخواهد رنجید

من خودرا به توبخشیدم وهیچ باکی نیست

هیچ روزی بی یاد تو شب نخواهد گردید

من دیوانه صفت تو را می دارم دوست....