جوش آوردم ،زدم رو ترمز،گفتم ازت شکایت میکنم....

از زنی که بعنوان مسافر سوار ماشینت میشه و نمیخواد پیاده شه به کجا باید شکایت برد؟!