بزرگترین احسان به دنیا نیامدن است.(مارکس)

بزرگترین احسان به دنیا نیاوردن است.(حاج بسام)