هیچ کس و هیچ چیز صددرصد خوب و هیچ چیز وهیچ کس صددرصد بد نیست.

آن که با نظر من مخالف است حتما دشمن من نیست.(حاج بسام)