غریبه ها مرده اند باید خود را پروراند

هیچگاه دربدر کوچه تنهایی شدن نمی تواند یادمانی برای خاطرات گذشته باشد.

زندگی غریب ماندن در جایی دور،ناتوان درجایی افتادن نیست،

زندگی آه جان سوزی اسنت که غریبانه غربت انسان را به نمایش می گذارد

پس غریبه ها مرده اند باید خودرا پروراند.

غریبه هایی که ارزش بودن با دنیای غریبه ها را ندارندباید رفت،باید ازدنیای غریبه رخت بربست.

غریبه هایی که هنوز غربت انسان را درک نکرده اند ،غریبه هایی که هنوز معنای واقعی انسان سازی راتنها در خوشایندی خود می بینند.

باچهره ای مشروع به نطق بر منبر می پردازند.

آری باید رفت باید ازابین دنیای غریب غریبانه رخت بربست.