...

دل کوچک مِه وُرشیدن از غم

که بِی چه تموُم نابو رنج آدم؟

که بِی چه حال ما جُن نابو یعنی مُناوا ؟

که بِی چه زندگی ناکُن واما مدارا؟

دل کوچک مِه پر بودن از شک

اگه ای راه راستن به چه اُوشو رفتِن همه چپ؟

مارک آدم بودن ما پولِن یا مَرْفَت؟

خوراک فکر روشن دودِن یا ترفند؟

یا شربت دوای تَرکِن یا مرگِن؟

به چه بالای خط هم پر اَ دردِن؟

دل کوچک مِه وُرشیدن از غم

که بِی چه آدم دور بودِن از آدم؟