بله شاید یه روزی یا شو تاری

بِی هم مُودی توی یه راهی

اَگَی بِی خُوای که ای عابر شناسِن بِی چه وا چِشمُم

به چه لرزی دل و دستُم وقتی چشمُم کَه توچِشمُش

یا شاید بی خیال بیشتِه از پیشتِه از کنارُم رد بَشی