این بیلبورد که خلاقانه ترین بیلبورد جهان نامیده شده است، تبلیغی برای رنگ موی kolestan بوده است


که در آن رنگ موی زن بر طبق طلوع و غروب آفتاب تغییر می کند.