عشق چرخه است

 

وقتی شما عاشق میشوید، صدمه میبینید، وقتی شما صدمه میبینید متنفر میشوید، وقتی متنفر میشوید سعی میکنید فراموش کنید، وقتی سعی میکنید فراموش کنید احساس دلتگی میکنید، و وقتی احساس دلتنگی میکنید ...

 

شما دوباره عاشق خواهید شد.قلب