هرگز لبخند را ترک نکن،حتی وقتی ناراحتی چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.

 

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسید.

هرگز وقتت را باکسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد.