نفسم ، صدام ، گرفته ؟

یا .....

یا.....

یا بابا....

یا مامان....

یاخودم می ترسم درسته ....ولی از چی ؟

از این میترسم که مثل اون نشم و هیچی نشم

از این می ترسم که مثل اون بشم و واسه خودم هیچی نشم

من باید خودم باشم ؟

اینو یکبار نیما بهم گفته

ولی من .....

من باز هم میترسم....

میترسم از اون....از اون که....