باید ترسید آن گاه که مستبدان مهربان می شوند .

هرگز از شنیدن آن چه شرافت مندانه انجام داده ای شرم نداشته باش .

کسی را شاید با تو نیازی باشد ، از باور بیهودگی خویش درگذر .

اشتباه را محکوم کن نه آن که را اشتباه از او سر زده .

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خودش را گول نمی زند که دیگران را فریب داده است .