فردا که غمش داری

دل را به چه خوش داری ؟

روزی که شود فردا تو می مانی و تنهایی

بینی که اثر زو نیست تا چشم بگشادی

تنها دو یه خط نامه مانده بهر دلداری

گفته است که چرا ماتی زین بازی رندانه

ابن قاعده بازی است کم خور دو سه پیمانه