کاش سرمان گیج نرود

کاش سرمان گیج نمی رفت

هیچ وقت به احترام دیگران احتیاج نمی گفتیم

و اگر احترام احتیاج شد سرمان گیج نرود

کاش با احتیاج دیگران خدا نشویم

به احترام احترام دیگران کاش حداقل در واژه هایی که شاید نشان از دانش ماست

واژه هایی که بی برو برگرد باید بلغورشان کنیم

شعور را دخیل کنیم که به مردانه نه گفتن ، نه قبول نیست برسیم

به شعور اکتسابیم قسم هموطن

برای احترامی که به من داشتی و سرم گیج رفت معذرت

.... خدا عذر شما را خواست و من دادمش به دست باد

شما به یادتان نیاورید احترام را

چون نیازتان نمی شود ، احتیاجتان نمی شود

چون نزد من تمام احترام ها احترام

تمام احتیاجات احترام می شود

به جان شعور اکتسابیم قسم

/ 0 نظر / 3 بازدید