شاید یکی بعد از سال ها

یک روز شاید بعد از سال ها پیامک بده : چه سفت شده پدال دوچرخه ی دو نفره ی دوستیمان !! شاید تو خسته شدی و رکاب نمی زنی !!؟

و من پاسخ می دم : شاید هم تو رکاب نمی زنی و شاید تو نمی خواهی با هم رکاب بزنیم که این گونه می شود : یک روز تو هوای من را می کنی و من به سر می دوم و یک روز من هوای تورا دارم و چشمانم بارانیست ....

پیامک بعدیش شاید بوی ریشخند بدهد : تو هنوز حرف های دختران را جدی می گیری؟!!!

شاید تو باشی آن ....

/ 1 نظر / 4 بازدید