داستانی کوتاه از آنتوان پاولوویچ چخوف

15 اکتبر
امروز از صبح باران سیل آسایی می بارید. .....
..... با وجود این طفلک مثل روزهای قبل،از صبح زود در مقابل
اتاق من قدم می زند .
دلم سوخت و برای این که تشویقش کرده باشم چشمکی به او
زده و بوسه ی هوایی برایش فرستادم . با لبخند دلپذیری جوابم
داد.
راستی او کیست ؟ خواهرم واریا می گوید که این مرد عاشق
اوست و فقط به خاطر اوست که در زیر باران سیل آسا راه می
رود و خیس می شود . . . آه چقدر خواهرم بی عقل است ، مگر
ممکن است که مرد مو سیاه و چشم و ابرو مشکی دختری مو
سیاه و چشم و ابرو مشکی را دوست بدارد ؟ پس از اینکه مادرم
از این ماجرا باخبر شد به ما دستور داد که بهترین لباسمان را
بپوشیم و سر و وضعمان را مرتب کرده و در کنار پنجره بنشینیم
شاید این مرد آدم حقه بازی است شاید هم آدم خوبی »: .او گفت
«. باشد در هر صورت شما کار خودتان را بکنید
حقه باز ؟ بر عکس. آه مادر جان چقدر تو آدم ساده و احمقی
هستی !
16 اکتبر
خواهرم واریا امروز گفت که من باعث ناراحتی زندگی او شده ام
و در مقابل سعادت و خوشبختی اش سدی ایجاد کرده ام !من
چه تقصیر دارم که او مرا دوست دارد و به خواهرم اعتنایی نمی
کند ؛پنجره را باز کردم و طوری که کسی نفهمد یادداشت
کوچکی را به سویش پرتاب نمودم . . .کاغذ را خواند .آه چقدر
بدجنس است . . .گچی از جیبش بیرون آورد و با حروف درشت
مدتی در مقابل پنجره قدم زد . « بعدا » روی آستینش نوشت
سپس به آن طرف خیابان رفت و روی در خانه ی مقابل با گچ
و فورا ، « با پیشنهاد شما مخالفتی ندارم ولی بعدا » : نوشت
نوشته ی خود را پاک کرد .چرا قلب من به این شدت می تپد ؟
17 اکتبر
امروز واریا با آرنجش ضربه ی محکمی به سینه ام زد .دخترک
کثیف و حسود و مهملی است !
امروز هم مثل روزهای قبل او در زیر پنجره ی اتاق راه می رفت .
با پاسبان محله تعارف کرد و در حالی که چند بار پنجره ی اتاق
مرا به او نشان داد مدتی با یکدیگر آهسته صحبت کردند .حقه
ای می خواهد بزند ؟حتما دارد به پلیس وعده و وعید می دهد و او
را با خودش همراه می سازد . آه مردها !چقدر شما ظالم و
بدجنس و در عین حال موجودی عالی و دوست داشتنی هستید !
18 اکتبر
از مسافرت برگشت « سرژ » دیشب پس از غیبت طولانی برادرم
.هنوز داخل رختخوابش نرفته بود که از طرف پلیس او را به
کلانتری بردند .
19 اکتبر
مردکه ی کثیف پست فطرت .بی همه چیز !
حالا معلوم شد که در تمام مدت این 12 روز او در زیر پنجره ی
ما به خاطر برادرم که پول اداره اش را به جیب زده و مخفی شده
بود راه می رفت و کشیک می داد .امروز صبح باز سر و کله اش
در مقابل پنجره ی اتاقم پیدا شد . قدری در خیابان راه رفت و
حالا » : موقعی که خلوت شد در روی در خانه ی مقابل نوشت
از لجم زبانم را در آورده و به «. دیگر آزادم و در اختیار شما هستم
او نشان دادم . . .حیوان پست فطرت !

/ 0 نظر / 5 بازدید