بخشی از یک فصل کتابی بر اساس بخشی از واقعیت

از نوجوانیم آزرده خاطرم

که آن زمان ارضای روانی جسم را ترجیح می دادم

چون ارضای جسمی جسم متصور نبود ترسم را

اما حالا ترک کرده ام

نه که جسمی شده باشد

نه 

ارضا را ترک کرده ام

شعور هم که ندارم راستش را نگویم

/ 0 نظر / 18 بازدید