خزان خزان

مثل خر کار باید کرد وقتی مثل سگ دم تکون نمی دی

وقتی هم فاز صف شکن نمی شی

اون ته ها زیرپا جون بکن ناله کن

گاهی هم یادی از چاله کن

.

.

می ترسیم که راز صندوق خالی تابو عیان شه

.

....

/ 1 نظر / 15 بازدید