دچار یعنی من

من در این خراب آبادم

ویرانم می سازم

آسمان به ابری مزمن دچار

دچار یعنی عاشق نه سهراب ؟

نه سهراب

دچار یعنی من

که ندیدم خورشیدی پشت حرف ، فقط حرف ، حرف هایشان

دچار یعنی من

کور مزمن ، نه سهراب

دچار یعنی من

آماس مزمن از مرض

دچار یعنی من

زخمی یک عمرِ پر غرض

/ 0 نظر / 13 بازدید