کمک آقای پلیس

رقصان تر از هر روز
در انتظار من
در شهر می لولد
این پیک مرگ من
گم کرده راهش را

/ 1 نظر / 25 بازدید
نگار

زیباست. مرگ گمشده در کوچه های تاریک......مرگ تنها مانده....مرگ غمگین......در آرزوی آغوشی تنگ تا بفشاردش.....تا خستگی اش را از تن بی رمقش بگیرد.......مرگ ...