بندرعباسی

اَگَه تلخُوم وُ غمینُم همَه از غصه ی دوشِن

همه از توبرَه ی دردِن که شُوگُو زندگی توشِن

/ 2 نظر / 17 بازدید
عسل فومنی

زندگی پلی است که باید ناخواسته ازآن گذشت در بین این راه عاشق می شویم شکست می خوریم و پیروز می شویم و در نهایت در ابدیّت محو می شویم ای کاش همه در این راه صادق و راست باشند!

عسل فومنی

مرد یعنی کار و کار و کار و کار یکسره در شیفت های بیشمار مثل یک چیزی میان منگنه روز و شب از هر طرف تحت فشار مرد یعنی سکته ، یعنی سی سی یو ختم مطلب ، مرد یعنی جان نثار خلقتش اصلا به این درد بود تا درآرد روزگار از وی دمار روز مردپیشاپیشبرشما مبارک