ناتمام

بسمه تعالی

این چه حسی است که توداری؟

این نهال است که می کاری؟

توشه است بهرسفر؟ یا....

نمی دانی؟

هی خم و راست می شوی

پیشانی بر خاک سفت شده می سایی

با دستانی باز

آن ها چرا دست بسته اند؟

من اشتباه می کنم؟ تو اشتباه می کنی؟ او اشتباه می کند؟....

شاید هر سه راست گفته ایم؟!

هی خم وراست می شوی

ورزش است؟

پیشانیت پینه ندارد، بی پینه بر پیشانی قبول نیست؟

چیست؟

بهانه؟ بهانه ای برای خوب بودن،خوب دیده شدن یا....

چیست؟

ابزار؟ ابزاری برای خوب بودن، خوب دیده شدن یا....

وجهه تمایز است؟ خب بین چه و چه؟

....

/ 0 نظر / 3 بازدید