خیلی داستانک

جوش آوردم ،زدم رو ترمز،گفتم ازت شکایت میکنم....

از زنی که بعنوان مسافر سوار ماشینت میشه و نمیخواد پیاده شه به کجا باید شکایت برد؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
جرون

1. خداوند 2. دادگاه 3. خانواده دختر یا زن 4. حالا چه اصراریه به شکایت ببخش تا بخشیده شوی!

حسین رضایی

خیلی خوشم اومد.چطوری تو اون لحظه این جمله رو پیدا کردی . مرامو غیرتتو عشقه.