چرخه عاشقی

عشق چرخه است

 

وقتی شما عاشق میشوید، صدمه میبینید، وقتی شما صدمه میبینید متنفر میشوید، وقتی متنفر میشوید سعی میکنید فراموش کنید، وقتی سعی میکنید فراموش کنید احساس دلتگی میکنید، و وقتی احساس دلتنگی میکنید ...

 

شما دوباره عاشق خواهید شد.قلب

/ 0 نظر / 2 بازدید