روز های شاد کودکی

شادی از چرخش یه پرپروک

بیخیال سرخی دم غروب

 بچگی تو راه مدرسه توی درس هندسه

دزدکی کمک به هر کلاغ که به خونه برسه

پرپروک پاره شد شادیم پرید

سرخی دم غروب فقط غمم رو دید

درس به خورد من نرفت بدون هندسه

رسمه که کلاغ قصه به خونه اش نرسه

من به فعل دیگری صرف شدم

من به خنده از هندسه خرج شدم ، هرزشدم ،حذف شدم

/ 0 نظر / 2 بازدید