حسین پناهی

معنای این همه سکوت چیست ؟

تو گم شده ای در من ؟

یا من گم شده ام در تو ؟

زمان

/ 1 نظر / 16 بازدید
نگار

کوشیدم گسستگی ام را پراکندگی ام را درتو به اجماع دعوت کنم واندیشیدم جهانم دو صورت بیش نخواهد داشت یا در تو نخواهم گنجید یا چنان ذره غباری در تو رها خواهم شد چه تفاوت!